Kamogawa Cultural Youth Camp


  1. ระยะเวลา 3- 4 สัปดาห์ ระหว่าง 1-30 เมษายน ของทุกปี
  2. สถานที่ เมืองคาโมงาวะ จังหวัดชิบะ
  • Google Map
  •      เมืองคาโมงาวะ จังหวัดชิบะ เป็นเมืองเล็กๆริมชายทะเล อยู่ทางใต้ของโตเกียว ประมาณ 72 กม หรือขับรถประมาณชั่วโมงกว่าๆ มีประชากรราวๆ 35,000 คน เป็นสังคมเกษตรกรรมที่นักเรียนแลกเปลี่ยนของไทยจะได้มีโอกาสพักกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นและเรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรชาวญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม คาโมงาวะจัดเป็นเมืองน่ารักที่มีความสวยงามของธรรมชาติ มีประวัติศาสตร์และวัดที่เก่าแก่ มีปลาวาฬออร์ก้า วาฬเพชฌฆาตที่น่ารักและมีชื่อเสียง เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และยังมีผู้คนใจดีและสังคมที่เป็นมิตร
  •      โครงการค่ายวัฒนธรรมญี่ปุ่น ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจากเทศบาลเมืองคาโมงาวะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ดูแลด้านกิจกรรมในประเทศญี่ปุ่น วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองอย่างหลากหลายมิติ สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ในฟาร์มและพักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น, ทำอาหาร,ชมความน่ารักของปลาวาฬออร์ก้า,เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำ, ล่องเรือ, ปั้นเซรามิก และกิจกรรมแลกเปลี่ยนร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นที่สนุกสนาน

เงื่อนไขการสมัคร

  • 1. ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในประถม - ระดับมัธยม อายุไม่ต่ำกว่า 10 ปีบริบูรณ์ในวันเดินทาง
  • 2. ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนางฟ้าใจดี ในวันที่สมัคร
  • 3. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและได้รับการตรวจสุขภาพ ก่อนเดินทาง โดยจัดส่งหลักฐาน ให้สมาคมนางฟ้าใจดีภายใน 7 วันหลังจากได้รับอนุมัติวีซ่า(ถ้ามี)

Download

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

COPYRIGHT © 2015 KIDANGELS.ORG