SHORT TERM EXCHANGE PROGRAM โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น


  1. สถานที่ : โรงเรียนมัธยมโชวะShowa Gakuin Junior High school, Ichikawa CHIBA
  2. เรียนภาษาญี่ปุ่นและศึกษาวัฒนธรรมระยะสั้น ณ เมือง Ichikawa จังหวัด ชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลาของโครงการและช่วงเวลารับสมัคร

Spring semester เปิดเรียน 11 เม.ย – 10 พ.ค รวม 30 วัน รับสมัคร ช่วง พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ของปีถัดไป
Falling semester เปิดเรียน 7-27 ต.ค รวม 21 วัน รับสมัคร ช่วง มิถุนายน-สิงหาคม
  •      โครงการระยะสั้น สำหรับผู้สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมระยะสั้น เรียนใกล้ชิดกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นของโรงเรียนมัธยมโชวะ เหมาะกับผู้ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษา สามารถเริ่มเรียนได้ในชั้นเรียนเริ่มต้น แม้ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเลย กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนโชวะ อาทิ เรียนรู้ศิลปะการพับกระดาษ จัดดอกไม้ เขียนพู่กัน การละเล่นโบราณ พร้อมเปิดประสบการณ์สถานที่น่าสนใจในกรุงโตเกียว รับเฉพาะนักเรียนหญิง หลังจบโครงการนอกจากพัฒนาการด้านภาษาที่เพิ่มขึ้น ผู้เรียนจะมีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม พร้อมได้รับประสบการณ์และความทรงจำที่ดี เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่น่าจดจำในการใช้ชีวิตในต่างแดน

เงื่อนไขการสมัคร

  • 1. ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยม หรือ อายุไม่ต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์ในวันเดินทาง
  • 2. ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนางฟ้าใจดี ในวันที่สมัคร
  • 3. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและได้รับการตรวจสุขภาพ ก่อนเดินทาง โดยจัดส่งหลักฐานให้สมาคมนางฟ้าใจดีภายใน 7 วันหลังจากได้รับอนุมัติวีซ่า

Download

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา : Showa Gakuin รุ่น 1

COPYRIGHT © 2015 KIDANGELS.ORG