Short term Exchange Program

เรียนภาษาและศึกษาวัฒนธรรม ระยะเวลา 3 สัปดาห์ รับสมัครช่วง มิถุนายน-กรกฎาคม เดินทาง ตุลาคมเงื่อนไขการสมัคร

  • 1. ผู้สมัครต้องอายุไม่ต่ำกว่า 10 ปีบริบูรณ์ในวันเดินทาง
  • 2. ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนางฟ้าใจดี ในวันที่สมัคร
  • 3. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและได้รับการตรวจสุขภาพ ก่อนเดินทาง โดยจัดส่งหลักฐานให้ สมาคมนางฟ้าใจดีภายใน 7 วันหลังจากได้รับอนุมัติวีซ่า

Download

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

  • Short term Exchange Program
    Hakodate Short term Home Stay
    View More
COPYRIGHT © 2015 KIDANGELS.ORG