Thailand Japan Cultural Ambassador

 1. ระยะเวลา 50 วัน ระหว่าง 11 มีนาคม-30 เมษายน ณ เมืองอิวากิ จังหวัดฟูกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น
 2. รับสมัครช่วง ตุลาคม – มกราคมของปีถัดไป
 •      โครงการทูตวัฒนธรรมไทย- ญี่ปุ่น Thailand Japan Cultural Ambassador ได้จัดให้มีขึ้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 อย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้แก่กระทรวงศึกษาธิการ, เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี ,มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดเชียงราย, จังหวัดนนทบุรี , จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดฉะเชิงเทรา ,ภูเก็ต,สตูล ,ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต),การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและการบินไทย เป็นต้น โดยมีทูตวัฒนธรรมที่เข้าร่วมโครงการ 50-70 คน ระยะเวลา 50 วันโดยประมาณ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เตรียมพร้อมเยาวชนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างครอบคลุม ทุกมิติรอบด้าน ทั้งภาษาญี่ปุ่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งการประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ทูตวัฒนธรรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี แสวงหาโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีพัฒนาการด้านทักษะภาษา ความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
 •      สมาคมนางฟ้าใจดีได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยฮิกาชิ นิปปอน และเทศบาลเมืองอิวากิ ประเทศญี่ปุ่น มอบทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นและศึกษาวัฒนธรรมแก่เยาวชนไทยในประเทศญี่ปุ่น ระยะสั้น โดยทูตวัฒนธรรมจะถูกคัดเลือกมาจากชุมชนที่หลากหลายทั่วประเทศไทย


เงื่อนไขการสมัคร

 • 1. ผู้สมัครต้องอายุไม่ต่ำกว่า 10 ปีบริบูรณ์ในวันเดินทาง
 • 2. ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนางฟ้าใจดี ในวันที่สมัคร
 • 3. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและได้รับการตรวจสุขภาพ ก่อนเดินทาง โดยจัดส่งหลักฐานให้สมาคมนางฟ้าใจดีภายใน 7 วันหลังจากได้รับอนุมัติวีซ่า

Download

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

 • Thailand Japan Cultural Ambassador รุ่น 7 ปี 2018
  View More
 • Thailand Japan Cultural Ambassador รุ่น 6 ปี 2017
  View More
 • Thailand Japan Cultural Ambassador รุ่น 5 ปี 2016
  View More
 • Thailand Japan Cultural Ambassador รุ่น 4 ปี 2015
  View More
 • Thailand Japan Cultural Ambassador รุ่น 3 ปี 2015
  View More
 • Thailand – Japan Young Ambassador รุ่น 2 ปี 2014
  View More
 • Thailand – Japan Young Ambassador รุ่น 1 ปี 2013
  View More
COPYRIGHT © 2015 KIDANGELS.ORG